NAJWIĘKSZA CHARYTATYWNA LIGA FUTSALU W POLSCE
DZIĘKUJE ZA 11 LAT WSPÓLNEJ GRY!

Regulamin

Gliwice, dn. 1 maja 2018 r.

REGULAMIN ROZGRYWEK NIEDZIELNEJ LIGI FUTSALU NA SEZON 2018/2019


1. Organizator.
1.1. Organizatorem Niedzielnej Ligi Futsalu (NLF) jest Fundacja „Cała Naprzód” z siedzibą w Gliwicach przy ul. Kościuszki 35, KRS: 0000519201, NIP: 6312654097, REGON: 243633458.

2. Cele.
2.1. Pierwszorzędnym celem istnienia Ligi jest pomoc osobom niepełnosprawnym. Cały dochód z rozgrywek przeznaczany jest na wsparcie podopiecznych „Całej Naprzód”.
2.2. Drugorzędnym celem jest przede wszystkim dobra zabawa, propagowanie sportu, a w szczególności samego futsalu. Zawodnicy mają szansę rozwijania swoich umiejętności poprzez możliwość rywalizacji z innymi drużynami.

3. Czas i miejsce.
3.1. Rozgrywki odbywać się będą od 09.2018 r. do 05.2019 r.
3.2. Organizator zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu zakończenia rozgrywek z przyczyn losowych.
3.3. Mecze rozgrywane będą na Hali Chorzowska5 przy ul. Chorzowskiej 5 w Gliwicach.
3.4. Spotkania rozgrywane będą w godzinach od 8:00 do 12:40 i od 12:50 do 17:30.
3.5. W wyjątkowych przypadkach Organizator może wyznaczyć inne miejsce i terminy rozgrywania spotkań.

4. Uczestnicy.
4.1. W rozgrywkach bierze udział 28 drużyn (2x14).
4.2. Zawodnikiem biorącym udział w rozgrywkach może zostać osoba w każdym wieku, wyrażająca chęć uczestnictwa, która nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do grania w futsal.

5. Warunki uczestnictwa.
5.1. Uczestnikiem NLF zostaje drużyna zgłaszająca chęć uczestnictwa przed rozpoczęciem rozgrywek.
5.2. Uczestnikiem NLF zostaje drużyna, która wpłaciła w terminie opłatę startową (patrz pkt. 6). W przypadku większej ilości zainteresowanych niż 28 o udziale w rozgrywkach decyduje kolejność wpłaty opłaty startowej (brana jest pod uwagę data zaksięgowania wpłaty), jeżeli dalsze postanowienia regulaminu nie stanowią inaczej.
5.3. Pierwszeństwo nad drużynami nowymi mają zawsze drużyny grające w rozgrywkach w ubiegłym sezonie, jeżeli wpłaty opłaty startowej dokonają w terminie określonym w niniejszym regulaminie (patrz pkt. 6). W przypadku, gdy wpłata opłaty startowej nastąpi po terminie określonym w niniejszym regulaminie, decyduje kolejność wpłaty.
5.4. Uczestnikiem NLF zostaje drużyna, która na startowej liście zawodników będzie miała min. 10 graczy.
5.5. Jeden zawodnik może być zgłoszony do gry tylko w jednej drużynie w ramach tej samej ligi. Drużyny drugoligowe mogą się wspierać tylko jednym zawodnikiem zgłoszonym do gry w I lidze.
5.6. Drużyna ma możliwość zmiany nazwy zespołu w trakcie rozgrywek (np. w wypadku znalezienia sponsora).
5.7. Warunkiem dopuszczenia drużyny do uczestnictwa w NLF jest przeczytanie i podpisanie niniejszego regulaminu przez kapitana drużyny.
5.8. Kapitan zobowiązuje się przekazać treść niniejszego regulaminu każdemu z zawodników grających w drużynie oraz uzyskać od zawodników akceptację jego zapisów.
5.9. Regulamin dostępny jest w widocznym miejscu na stronie www.niedzielnaligafutsalu.pl, a o jego zmianach w trakcie sezonu każdorazowo informuje się kapitanów.
5.10. Organizator zastrzega sobie w wypadku, gdy któraś z drużyn zrezygnuje z uczestnictwa lub zostanie usunięta z rozgrywek zastąpienie jej drużyną rezerwową. Drużyna ta rozpocznie grę w NLF z dotychczasowymi wynikami zespołu, który zastąpi. W przypadku gdy dana sytuacja następuję do czterech spotkań przed końcem przyznaje się walkowera na korzyść rywala.
5.11. Organizator zastrzega sobie w wypadku, gdy któraś z drużyn zrezygnuje z uczestnictwa lub zostanie usunięta z rozgrywek, możliwość zachowania wpłaty drużyny rezygnującej lub usuniętej.

6. Wysokość wpłat i terminy płatności.
6.1. Opłata za cały sezon wynosi 1750 zł brutto.
6.2. Wysokość opłaty startowej wynosi 250 zł brutto.
Termin płatności opłaty startowej: 31 maja - do tego terminu pierwszeństwo mają drużyny grające w sezonie ubiegłym. Od 1 czerwca rekrutacja jest otwarta. Ostateczny termin płatności opłaty startowej: 15 sierpnia 2018 r.
6.3. Wysokość wpłaty za I rundę wynosi 750 zł brutto. Termin płatności: 30.09.2018 r.
6.4. Wysokość wpłaty za II rundę wynosi 750 zł brutto. Termin płatności: 15.01.2019 r.
6.5. Dane potrzebne do wykonania przelewu:
Fundacja „Cała Naprzód”
ul. Kościuszki 35, 44-100 Gliwice
Numer konta: 09 1750 0012 0000 0000 3841 5336 (Raiffeisen Bank Polska S.A.)
Tytułem: Za uczestnictwo w NLF drużyny ____________
6.6. Nie ma możliwości płatności gotówką.
6.7. Organizator wystawia faktury za uczestnictwo w rozgrywkach.
6.8. Uczestnik zobowiązany jest do przesłania organizatorowi danych niezbędnych do wystawienia faktury przed uiszczeniem każdej płatności.
6.9. W przypadku nieuiszczenia przez drużynę płatności w terminie będzie ona karana walkowerem do momentu wpłaty całości kwoty.
6.10. W przypadku nieuiszczenia przez drużynę płatności miesiąc po wyznaczonym terminie zostanie ona ukarana wydaleniem z rozgrywek. Zespół ten zastąpi drużyna rezerwowa.

7. Rozliczenie rozgrywek.
7.1. Organizator zobowiązuje się zapewnić najem hali sportowej, koordynację rozgrywek oraz obsługę sędziowską NLF.
7.2. W koszty prowadzenia rozgrywek wlicza się również m.in. piłki, narzutki (znaczniki), podstawowe opatrunki medyczne, nagrody, opłatę za utrzymanie domeny.
7.3. Dochód z rozgrywek przekazywany jest na realizację celów zw. z pomocą osobom niepełnosprawnym.

8. Przebieg rozgrywek.
8.1. Sezon składa się z 26 kolejek. W ramach rozgrywek odbędą się 364 spotkania.
8.2. Szczegółowe daty poszczególnych kolejek, a także godziny rozgrywanych spotkań można znaleźć na stronie www.niedzielnaligafutsalu.pl
8.3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów kolejek.

9. System gry.
9.1. NLF składa się z I ligi NLF oraz II ligi NLF. Obie ligi liczą po 14 zespołów.
9.2. Mecze wewnątrz lig rozgrywane są systemem każdy z każdym oraz mecz i rewanż.
9.3. Drużyny I ligi NLF rozgrywać będą spotkania w godzinach 8:00-12:40.
9.4. Drużyny II ligi NLF rozgrywać będą spotkania w godzinach 12:50-17:30.
9.5. Po zakończeniu całego sezonu 2018/2019 drużyny z trzech ostatnich miejsc w I lidze NLF zostaną przesunięte do II ligi NLF sezon 2019/2020, a drużyny z trzech zwycięskich miejsc w II lidze NLF uzyskają awans do I ligi NLF sezon 2019/2020.
9.6. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kolejnym sezonie rozgrywek drużyny z I ligi NLF lub braku chęci gry w I lidze, jej miejsce zajmuje drużyna z kolejną najwyższą liczbą punktów w II lidze NLF.
9.7. Drużyny nowoprzyjęte do NLF rozpoczynają grę w II lidze NLF.

10. Wybrane zasady gry.
10.1. Ilość osób w drużynie na czas rozgrywania spotkania: min. 5 (4 + bramkarz).
10.2. Ilość graczy w drużynie na liście zawodników: min. 10, max. 15.
10.3. Czas gry: 2 x 20 minut.
10.4. Między połowami meczu oraz pomiędzy spotkaniami nie ma przerw. Zawodnicy zobowiązani są do sprawnej zmiany połów oraz wchodzenia i schodzenia z boiska.
10.5. Punktacja: zwycięstwo - 3 pkt, remis - 1 pkt, porażka - 0 pkt.
10.6. Decyzje sędziego są niepodważalne.
10.7. O miejscu w tabeli decyduje liczba zdobytych punktów, w dalszej kolejności decydujący jest bezpośredni bilans spotkań, a następnie bilans bramek.
10.8. Zawodnik może zostać ukarany trzema meczami pauzy za niesportowe zachowanie. Karę tę przyznają organizatorzy rozgrywek w porozumieniu z sędzią.
10.9. Kapitan drużyny zobowiązany jest do noszenia opaski kapitańskiej podczas każdego meczu swojej drużyny. W wypadku nieobecności kapitana opaskę powinien posiadać jego zastępca.
10.10. Drużyny biorące udział w rozgrywkach zobowiązane są do występowania w jednolitych koszulkach.
10.11. Jeśli na parkiecie spotykają się dwie drużyny w takich samych barwach, drużyna gościa zobowiązana jest do założenia znaczników (narzutek).
10.12. W wypadku braku zawodników w danej kolejce drużyna ma prawo dobrać sobie tylko jednego zawodnika z innej drużyny lub z zewnątrz, za zgodą drużyny przeciwnej. Jeżeli na parkiecie pojawią się zawodnicy niewpisani na listę graczy i zostanie to zgłoszone sędziemu przed meczem, zespół, który nie ma kompletu graczy poddaje spotkanie walkowerem. W przypadku pojawienia się nieuprawnionego zawodnika w trakcie meczu należy to niezwłocznie zgłosić sędziemu. Dobranemu (za zgodą) zawodnikowi strzelone bramki nie będą liczone do puli w walce o tytuł Króla Strzelców.
10.13. NLF opiera się na skróconych przepisach FIFA i PZPN.

11. Przekładanie spotkań.
11.1. Jedna drużyna ma możliwość przełożenia z własnej inicjatywy jednego spotkania na rundę.
11.2. Drużyna ma możliwość zamiany terminu spotkania z innymi zespołami po przednim osobistym kontakcie i uzyskaniu zgody od kapitanów tych zespołów. Organizator zobowiązuje się udostępnić kapitanom kontakty do wszystkich pozostałych drużyn.
11.3. Kapitan drużyny wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych kontaktowych (e-mail, numer telefonu) pozostałym kapitanom w celach związanych tylko i wyłącznie z NLF (np. przekładanie spotkań).
11.4. „Sfinalizowanie” przełożenia meczu musi zostać zgłoszone organizatorom NLF nie później niż w piątek poprzedzający daną kolejkę do godz. 23:59 drogą pisemną na e-mail: niedzielnaligafutsalu@gmail.com.
11.5. Zgłoszenie, o którym mowa w pkt 11.4 musi zawierać informacje dot. terminów i godzin spotkań, na które zamiana ma wpływ.
11.6. Jeżeli nie uda się przełożyć spotkania i drużyna nie zjawi się na meczu wówczas drużynie przeciwnej przyznany zostaje walkower.

12. Król Strzelców.
12.1. W trakcie rozgrywek NLF będzie prowadzony ranking bramek, a zawodnicy będą walczyć o tytuł Króla Strzelców.
12.2. Ranking Króla Strzelców prowadzony będzie niezależnie w obu ligach. Zawodnicy pierwszoligowy będą walczyć o Złote Buty Króla Strzelców, a zawodnicy drugoligowi o Srebrne Buty Króla Strzelców.
12.3. Warunkiem uczestnictwa zawodników w walce o tytuł Króla Strzelców jest dostarczenie przez drużynę listy zawodników wraz z ich numerami przed rozpoczęciem rozgrywek.
12.4. Drużyna ma możliwość skreślenia lub dopisania zawodnika do listy podczas pierwszych czterech kolejek pierwszej rundy. Po tym czasie listy zostaną zamknięte. Ponownie zmiany będzie można dokonać jedynie podczas pierwszej kolejki drugiej rundy NLF.
12.5. W wyjątkowych sytuacjach (kontuzje, wyjazdy) można zgłaszać organizatorom modyfikacje na liście zawodników.
12.6. Jeśli drużyna ma na liście komplet 15 zawodników i chce zgłosić kogoś nowego jest zobowiązana do skreślenia z niej jednego nieaktywnego zawodnika.
12.7. Kapitan drużyny zobowiązany jest do wpisania strzelców bramek na listę zaraz po rozegranym spotkaniu, wysłania ich na adres: niedzielnaligafutsalu@gmail.com lub smsem na numer 500 195 049 najpóźniej do wtorku po rozegranym meczu. W walce o Złote i Srebrne Buty Króla Strzelców liczone są bramki zgłoszone wyłącznie w powyższy sposób.
12.8. W przypadku zauważonej przed organizatora próby oszukiwania przy podawaniu strzelców bramek, zawodnik, któremu bramki zostaną niesłusznie wpisane może zostać ukarany wyzerowaniem wszystkich jego bramek w rankingu najlepszych strzelców.

13. Nagrody.
13.1. Drużyna, która zajmie pierwsze miejsce w I lidze NLF zdobędzie mistrzowski puchar NLF.
13.2. Za zajęcie trzech zwycięskich miejsc w I lidze NLF drużyny otrzymają nagrody.
13.3. Za zajęcie trzech zwycięskich miejsc w II lidze NLF drużyny otrzymają nagrody.
13.4. Złote Buty Króla Strzelców zostaną przyznane zawodnikowi I ligi, który po zakończeniu rozgrywek będzie miał najwięcej zdobytych bramek.
13.5. Srebrne Buty Króla Strzelców zostaną przyznane zawodnikowi II ligi, który po zakończeniu rozgrywek będzie miał najwięcej zdobytych bramek.

14. Zniszczenia, agresja, kary.
14.1. Użycie przemocy oraz akty agresji (niemające związku z sytuacją na parkiecie) zagrażające zdrowiu lub bezpieczeństwu uczestników NLF skutkują natychmiastowym wydaleniem z rozgrywek drużyny, której zawodnik dopuścił się takiego zachowania. Decyzja ta jest nieodwołalna, a drużynę usuniętą z rozgrywek zastąpi zespół rezerwowy.
14.2. Osoba, która spowoduje zniszczenia w miejscu prowadzenia rozgrywek, zobowiązana jest do pokrycia kosztów ich naprawy. W przypadku, gdy zniszczenia te nie wynikają bezpośrednio z gry, osoba ta otrzymuje zakaz uczestnictwa w rozgrywkach do końca sezonu, z możliwością przedłużenia zakazu na sezon kolejny.
14.3. Podczas rozgrywek NLF zabrania się wnoszenia oraz spożywania na hali sportowej napojów alkoholowych. Drużyna, której zawodnik wniesie na teren hali sportowej napój alkoholowy lub będzie go spożywał, zostanie ukarana walkowerem.
14.4. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania i odpowiedzialności za naruszenie zasad.
14.5. Drużyny odpowiadają za zachowanie swoich kibiców i na wniosek organizatora zobowiązani są do interweniowania w razie wszystkich zachowań uznanych powszechnie za nieobyczajne, agresywne, wulgarne, niezgodne z prawem oraz sprzeczne z ideą NLF.
14.6. W przypadku wystąpienia sytuacji opisanej w pkt 14.5 i braku reakcji ze strony kibiców lub biernej postawy drużyny wobec zaistniałych negatywnych wydarzeń organizator ma prawo nałożyć na drużynę karę w postaci odjęcia punktów, walkowera lub wykluczenia z rozgrywek.
14.7. Organizator zastrzega sobie możliwość nałożenia kary (od meczu pauzy aż po wykluczenie z rozgrywek) na zawodnika lub całą drużynę za działanie wbrew idei Niedzielnej Ligi Futsalu, co oznacza m.in. nieposzanowanie zasad fair-play, braku szacunku do organizatorów i innych uczestników rozgrywek, a także prób zdobywania punktów w sposób niezgodny z duchem rywalizacji sportowej.

15. Preferencje dotyczące godzin rozgrywania spotkań.
15.1. Drużyna ma prawo zgłosić do organizatora prośbę o rozgrywanie spotkań o konkretnej godzinie.
15.2. Prośby o rozgrywanie spotkań o konkretnej godzinie można zgłaszać do organizatora przed rozpoczęciem sezonu do chwili rozlosowania terminarza na dany sezon.
15.3. Od dnia rozlosowania terminarza do 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem sezonu drużyny mają prawo dokonywać zamian godzin gry w ramach indywidualnych ustaleń. Ustalenia te do 7 dni kalendarzowych od rozpoczęcia sezonu należy przekazać organizatorom. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nie uznania ustaleń.
15.4. W przypadku, gdy termin pomiędzy rozlosowaniem terminarza a rozpoczęciem sezonu jest krótszy, niż 7 dni kalendarzowych, drużyny nie mają prawa dokonywać zamian godzin gry w ramach indywidualnych ustaleń.
15.5. W przypadku, gdy drużyna zgłasza prośbę o rozgrywanie spotkań o konkretnej godzinie, a godzina ta jest już zajęta przez inną drużynę, organizator wskazuje najbliższą wolną godzinę.
15.6. Zgłoszenia gry o konkretnej godzinie rozpatrywane są w kolejności ich wpływu do organizatora.
15.7. Próśb dotyczących chęci rozgrywania spotkań o konkretnej godzinie nie trzeba uzasadniać.
15.8. Na wniosek organizator wysyła do drużyny informację o zajętych przez inne drużyny godzinach.

16. Ubezpieczenie i informacje dodatkowe.
16.1. Organizator nie odpowiada za urazy, kontuzje poniesione w trakcie trwania rozgrywek.
16.2. Zawodnicy zobowiązują się nie dochodzić od organizatora rozgrywek odszkodowania, za ewentualne zdarzenia losowe, które mogą ich spotkać podczas udziału w zawodach.
16.3. Zobowiązuje się zawodników do indywidualnego wykupienia ubezpieczenia obejmującego uprawianie piłki nożnej halowej.
16.4. Każdy zawodnik biorący udział w danym spotkaniu uznawany jest za współorganizatora tego spotkania ligowego. Wspólnie z pozostałymi uczestnikami danego spotkania odpowiada za jego porządek i przebieg.
16.5. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na trybunach lub w szatniach.
16.6. Organizator zapewnia podczas trwania rozgrywek podstawowe opatrunki medyczne.
16.7. Dyżurujący jest w posiadaniu zapasowej piłki halowej na wypadek utraty lub zniszczenia piłki, którą rozgrywane są spotkania.
16.8. Uprasza się o zachowanie porządku na trybunach oraz w szatniach.
16.9. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych konsultacji ważnych decyzji dot. NLF z kapitanami drużyn NLF. Zebrane w ten sposób opinie nie są dla organizatora wiążące, ale w przypadku, gdy wypowie się co najmniej 2/3 kapitanów drużyn i uzyskane zostanie co najmniej 2/3 głosów za daną decyzją stanowią dla organizatora najważniejszą przesłankę w podejmowanej decyzji. Organizator samodzielnie podejmuje decyzje o tym, czy prosić o opinię kapitanów drużyn NLF.
16.10. Aktualności dotyczące NLF można znaleźć na stronie www.niedzielnaligafutsalu.pl lub na stronie www.facebook.com/NiedzielnaLigaFutsalu