NAJWIĘKSZA CHARYTATYWNA LIGA FUTSALU W POLSCE
DZIĘKUJE ZA 11 LAT WSPÓLNEJ GRY!

Regulamin

Gliwice, dn. 06.07.2020
 
REGULAMIN ROZGRYWEK NIEDZIELNEJ LIGI FUTSALU NA SEZON 2020/2021
 
1. Organizator.
1.1. Organizatorem Niedzielnej Ligi Futsalu (NLF) jest Stowarzyszenie „Cała Naprzód” z siedzibą w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 1/1, KRS: 0000328818, NIP: 6312589810, REGON: 241205445.
 
2. Cele.
2.1. Pierwszorzędnym celem istnienia Ligi jest pomoc osobom niepełnosprawnym. Cały dochód z rozgrywek przeznaczany jest na wsparcie podopiecznych „Całej Naprzód”.
2.2. Drugorzędnym celem jest przede wszystkim dobra zabawa, propagowanie sportu, a w szczególności samego futsalu. Zawodnicy mają szansę rozwijania swoich umiejętności poprzez możliwość rywalizacji z innymi drużynami.
 
3. Czas, miejsce i przebieg rozgrywek.
3.1. Rozgrywki odbywać się będą od 09.2020 r. do 05.2021 r.
3.2. Mecze rozgrywane będą na hali przy ul. Chorzowskiej 5 w Gliwicach.
3.3. W rozgrywkach bierze udział 28 drużyn (2 x 14).
3.4. Spotkania rozgrywane będą w godzinach od 8:00 do 12:40 i od 12:50 do 17:30.
3.5. Sezon składa się z 26 kolejek. W ramach rozgrywek odbędą się 364 spotkania.
3.6. Szczegółowe daty poszczególnych kolejek, a także godziny rozgrywanych spotkań można znaleźć na stronie www.niedzielnaligafutsalu.pl
3.7. W wyjątkowych przypadkach Organizator może wyznaczyć inne miejsce i terminy rozgrywania spotkań.
3.8. Organizator zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu zakończenia rozgrywek z przyczyn losowych.
 
4. Warunki uczestnictwa - drużyna.
4.1. Uczestnikiem NLF zostaje drużyna zgłaszająca chęć uczestnictwa przed rozpoczęciem rozgrywek.
4.2. Uczestnikiem NLF zostaje drużyna, która wpłaciła w terminie opłatę startową (patrz pkt. 6). W przypadku większej ilości zainteresowanych niż 28 o udziale w rozgrywkach decyduje kolejność wpłaty opłaty startowej (brana jest pod uwagę data zaksięgowania wpłaty), jeżeli dalsze postanowienia regulaminu nie stanowią inaczej. 
4.3. Pierwszeństwo nad drużynami nowymi mają zawsze drużyny grające w rozgrywkach w ubiegłym sezonie, jeżeli wpłaty opłaty startowej dokonają w terminie określonym w niniejszym regulaminie (patrz pkt. 6). W przypadku, gdy wpłata opłaty startowej nastąpi po terminie określonym w niniejszym regulaminie, decyduje kolejność wpłaty.
4.4. Uczestnikiem NLF zostaje drużyna, która na startowej liście zawodników będzie miała min. 10 graczy.
4.5. Drużyna ma możliwość zmiany nazwy zespołu w trakcie rozgrywek (np. w wypadku znalezienia sponsora).
4.6. Warunkiem dopuszczenia drużyny do uczestnictwa w NLF jest przeczytanie i podpisanie niniejszego regulaminu przez kapitana drużyny. 
4.7. Kapitan zobowiązuje się przekazać treść niniejszego regulaminu każdemu z zawodników grających w drużynie oraz uzyskać od zawodników akceptację jego zapisów.
4.8. Regulamin dostępny jest w widocznym miejscu na stronie www.niedzielnaligafutsalu.pl, a o jego zmianach w trakcie sezonu każdorazowo informuje się kapitanów.
4.9. Organizator zastrzega sobie w wypadku, gdy któraś z drużyn zrezygnuje z uczestnictwa lub zostanie usunięta z rozgrywek zastąpienie jej drużyną rezerwową. Drużyna ta rozpocznie grę w NLF z dotychczasowymi wynikami zespołu, który zastąpi. W przypadku gdy dana sytuacja następuje do czterech spotkań przed końcem przyznaje się walkowera na korzyść rywala.
4.10. Organizator zastrzega sobie w wypadku, gdy któraś z drużyn zrezygnuje z uczestnictwa lub zostanie usunięta z rozgrywek, możliwość zachowania wpłaty drużyny rezygnującej lub usuniętej.
 
5. Warunki uczestnictwa - zawodnik.
5.1. Zawodnikiem biorącym udział w rozgrywkach może zostać osoba w każdym wieku, wyrażająca chęć uczestnictwa, która nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do grania w futsal.
5.2. Jeden zawodnik może być zgłoszony do gry tylko w jednej drużynie w ramach tej samej ligi. Drużyny drugoligowe mogą się wspierać tylko jednym zawodnikiem zgłoszonym do gry w I lidze. 
5.3. Zawodnicy poniżej 18 r.ż. biorą udział w rozgrywkach za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego i na jego odpowiedzialność.
5.4. Zawodnicy mają obowiązek poszanowania pozostałych zawodników w duchu sportowej rywalizacji i zasad fair-play.
5.5. Zawodnik przystępując do rozgrywek potwierdza, iż startuje na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w rozgrywkach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Przystąpienie do rozgrywek oznacza, że zawodnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w NLF i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, biorąc udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność.
 
6. Wysokość wpłat i terminy płatności.
6.1. Opłata za cały sezon wynosi 1750 zł brutto.
6.2. Wysokość opłaty startowej wynosi 250 zł brutto.
Termin płatności opłaty startowej: 24 lipca  - do tego terminu pierwszeństwo mają drużyny grające w sezonie ubiegłym. Od 25 lipca rekrutacja jest otwarta. Ostateczny termin płatności opłaty startowej: 14 sierpnia 2020 r.
6.3. Wysokość wpłaty za I rundę wynosi 750 zł brutto. Termin płatności: 30.09.2020 r.
6.4. Wysokość wpłaty za II rundę wynosi 750 zł brutto. Termin płatności: 15.01.2021 r.
6.5. Dane potrzebne do wykonania przelewu:
Stowarzyszenie „Cała Naprzód”
ul. Zwycięstwa 1/1, 44-100 Gliwice
Numer konta: 55 1750 0012 0000 0000 3845 0204 (BNP Paribas Bank Polska S.A.)
Tytułem: Opłata startowa NLF drużyny _____________
6.6. Nie ma możliwości płatności gotówką.
6.7. Organizator wystawia faktury za uczestnictwo w rozgrywkach:
A. Osoby, które dokonują opłat startowych w imieniu podmiotu będącego podatnikiem VAT (lub w imieniu podmiotu zagranicznego będącego podatnikiem podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze) lub w imieniu osoby prawnej niebędącej podatnikiem, obowiązane są do przekazania danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT wraz z dowodem wpłaty do Organizatora na adres e-mail: niedzielnaligafutsalu@gmail.com najpóźniej w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wpłaty;
B. Osoby, które dokonują opłat startowych w imieniu własnym lub w imieniu podmiotów innych niż wskazane w punkcie wyżej, które chciałyby otrzymać fakturę VAT, obowiązane są do przekazania danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT wraz z dowodem wpłaty do Organizatora na adres email: niedzielnaligafutsalu@gmail.com najpóźniej w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dokonano wpłaty; 
C. Warunkiem wystawienia faktury jest przesłanie we wskazanych powyżej terminach wszystkich danych wymaganych do wystawienia faktury, tj. danych, na które ma zostać wystawiona faktura, potwierdzenia wpłaty, adresu e-mail, na który ma zostać wysłana faktura. Terminy wskazane w niniejszym punkcie wynikają z przepisów prawa. Zgłoszenia o wystawienie faktury skierowane do Organizatora po upływie wskazanych terminów nie będą respektowane.
6.8. W przypadku nieuiszczenia przez drużynę płatności w terminie będzie ona karana walkowerem do momentu wpłaty całości kwoty.
6.9. W przypadku nieuiszczenia przez drużynę płatności miesiąc po wyznaczonym terminie zostanie ona ukarana wydaleniem z rozgrywek. Zespół ten zastąpi drużyna rezerwowa.
 
7. Rozliczenie rozgrywek.
7.1. Organizator zobowiązuje się zapewnić najem hali sportowej, koordynację rozgrywek oraz obsługę sędziowską NLF.
7.2. W koszty prowadzenia rozgrywek wlicza się również m.in. piłki, narzutki (znaczniki), podstawowe opatrunki medyczne, nagrody, opłatę za utrzymanie domeny. 
7.3. Dochód z rozgrywek przekazywany jest na realizację celów zw. z pomocą osobom niepełnosprawnym.
 
8. System gry.
8.1. NLF składa się z I ligi NLF oraz II ligi NLF. Obie ligi liczą po 14 zespołów.
8.2. Mecze wewnątrz lig rozgrywane są systemem każdy z każdym oraz mecz i rewanż.
8.3. Drużyny I ligi NLF rozgrywać będą spotkania w godzinach 8:00-12:40.
8.4. Drużyny II ligi NLF rozgrywać będą spotkania w godzinach 12:50-17:30.
8.5. Po zakończeniu całego sezonu 2020/2021 drużyny z trzech ostatnich miejsc w I lidze NLF zostaną przesunięte do II ligi NLF sezon 2021/2022, a drużyny z trzech zwycięskich miejsc w II lidze NLF uzyskają awans do I ligi NLF sezon 2021/2022.
8.6. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kolejnym sezonie rozgrywek drużyny z I ligi NLF lub braku chęci gry w I lidze, jej miejsce zajmuje drużyna z kolejną najwyższą liczbą punktów w II lidze NLF.
8.7. Drużyny nowoprzyjęte do NLF rozpoczynają grę w II lidze NLF.
 
9. Wybrane zasady gry.
9.1. Ilość osób w drużynie na czas rozgrywania spotkania: min. 5 (4 + bramkarz).
9.2. Ilość graczy w drużynie na liście zawodników: min. 10, max. 15.
9.3. Czas gry: 2 x 20 minut.
9.4. Między połowami meczu oraz pomiędzy spotkaniami nie ma przerw. Zawodnicy zobowiązani są do sprawnej zmiany połów oraz wchodzenia i schodzenia z boiska.
9.5. Punktacja: zwycięstwo - 3 pkt, remis - 1 pkt, porażka - 0 pkt. 
9.6. Decyzje sędziego są niepodważalne.
9.7. O miejscu w tabeli decyduje liczba zdobytych punktów, w dalszej kolejności decydujący jest bezpośredni bilans spotkań, a następnie bilans bramek.
9.8. Zawodnik może zostać ukarany maksymalnie trzema meczami pauzy za niesportowe zachowanie. Karę tę przyznają organizatorzy rozgrywek w porozumieniu z sędzią.
9.9. Kapitan drużyny zobowiązany jest do noszenia opaski kapitańskiej podczas każdego meczu swojej drużyny. W wypadku nieobecności kapitana opaskę powinien posiadać jego zastępca.
9.10. Drużyny biorące udział w rozgrywkach zobowiązane są do występowania w jednolitych koszulkach.
9.11. Jeśli na parkiecie spotykają się dwie drużyny w takich samych barwach, drużyna gościa zobowiązana jest do założenia znaczników (narzutek).
9.12. W wypadku braku zawodników w danej kolejce drużyna ma prawo dobrać sobie tylko jednego zawodnika z innej drużyny lub z zewnątrz, za zgodą drużyny przeciwnej. Jeżeli na parkiecie pojawią się zawodnicy niewpisani na listę graczy i zostanie to zgłoszone sędziemu przed meczem, zespół, który nie ma kompletu graczy poddaje spotkanie walkowerem. W przypadku pojawienia się nieuprawnionego zawodnika w trakcie meczu należy to niezwłocznie zgłosić sędziemu. Dobranemu (za zgodą) zawodnikowi strzelone bramki nie będą liczone do puli w walce o tytuł Króla Strzelców.
9.13. NLF opiera się na skróconych przepisach FIFA i PZPN.
 
10. Przekładanie spotkań.
10.1. Jedna drużyna ma możliwość przełożenia z własnej inicjatywy jednego spotkania na rundę.
10.2. Drużyna ma możliwość zamiany terminu spotkania z innymi zespołami po przednim osobistym kontakcie i uzyskaniu zgody od kapitanów tych zespołów. Organizator zobowiązuje się udostępnić kapitanom kontakty do wszystkich pozostałych drużyn.
10.3. Kapitan drużyny wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych kontaktowych (e-mail, numer telefonu) pozostałym kapitanom w celach związanych tylko i wyłącznie z NLF (np. przekładanie spotkań). Kontakt celem przełożenia spotkania może nastąpić również przez grupę na Facebooku „Niedzielna Liga Futsalu - kapitanowie”.
10.4. „Sfinalizowanie” przełożenia meczu musi zostać zgłoszone organizatorom NLF nie później niż w piątek poprzedzający daną kolejkę do godz. 23:59 drogą pisemną na e-mail: niedzielnaligafutsalu@gmail.com.
10.5. Zgłoszenie, o którym mowa w pkt 10.4 musi zawierać informacje dot. terminów i godzin spotkań, na które zamiana ma wpływ.
10.6. Jeżeli nie uda się przełożyć spotkania i drużyna nie zjawi się na meczu wówczas drużynie przeciwnej przyznany zostaje walkower.
10.7. Nie ma możliwości przełożenia spotkań trzech ostatnich kolejek rundy rewanżowej.
 
11. Król Strzelców.
11.1. W trakcie rozgrywek NLF będzie prowadzony ranking bramek, a zawodnicy będą walczyć o tytuł Króla Strzelców.
11.2. Ranking Króla Strzelców prowadzony będzie niezależnie w obu ligach. Zawodnicy pierwszoligowi będą walczyć o Złote Buty Króla Strzelców, a zawodnicy drugoligowi o Srebrne Buty Króla Strzelców.
11.3. Warunkiem uczestnictwa zawodników w walce o tytuł Króla Strzelców jest dostarczenie przez drużynę listy zawodników wraz z ich numerami przed rozpoczęciem rozgrywek.
11.4. Drużyna ma możliwość skreślenia lub dopisania zawodnika do listy podczas pierwszych czterech kolejek pierwszej rundy. Po tym czasie listy zostaną zamknięte. Ponownie zmiany będzie można dokonać jedynie podczas pierwszej kolejki drugiej rundy NLF.
11.5. W wyjątkowych sytuacjach (kontuzje, wyjazdy) można zgłaszać organizatorom modyfikacje na liście zawodników.
11.6. Jeśli drużyna ma na liście komplet 15 zawodników i chce zgłosić kogoś nowego jest zobowiązana do skreślenia z niej jednego nieaktywnego zawodnika.
11.7. Kapitan drużyny zobowiązany jest do wpisania strzelców bramek na listę zaraz po rozegranym spotkaniu, wysłania ich na adres: niedzielnaligafutsalu@gmail.com lub smsem na numer 500 195 049 najpóźniej do wtorku po rozegranym meczu. W walce o Złote i Srebrne Buty Króla Strzelców liczone są bramki zgłoszone wyłącznie w powyższy sposób.
11.8. W przypadku zauważonej przed organizatora próby oszukiwania przy podawaniu strzelców bramek, zawodnik, któremu bramki zostaną niesłusznie wpisane może zostać ukarany wyzerowaniem wszystkich jego bramek w rankingu najlepszych strzelców.
11.9. Uczestnik wyraża zgodę na publikację jego danych w zakresie imię, nazwisko, numer startowy, nazwę reprezentującej drużyny na stronie internetowej www.niedzielnaligafutsalu.pl
 
12. Nagrody.
12.1. Drużyna, która zajmie pierwsze miejsce w I lidze NLF zdobędzie Puchar Mistrza Niedzielnej Ligi Futsalu im. Jerzego Wojewódzkeigo..
12.2. Za zajęcie trzech zwycięskich miejsc w I lidze NLF drużyny otrzymają nagrody.
12.3. Za zajęcie trzech zwycięskich miejsc w II lidze NLF drużyny otrzymają nagrody.
12.4. Złote Buty Króla Strzelców zostaną przyznane zawodnikowi I ligi, który po zakończeniu rozgrywek będzie miał najwięcej zdobytych bramek.
12.5. Srebrne Buty Króla Strzelców zostaną przyznane zawodnikowi II ligi, który po zakończeniu rozgrywek będzie miał najwięcej zdobytych bramek.
12.6. Złote Rękawice będą przyznane bramkarzowi I ligi, który po zakończeniu rozgrywek będzie miał na koncie najmniej straconych bramek.
12.7. Srebrne Rękawice będą przyznane bramkarzowi II ligi, który po zakończeniu rozgrywek będzie miał na koncie najmniej straconych bramek.
 
13. Zniszczenia, agresja, kary.
13.1. Użycie przemocy oraz akty agresji (niemające związku z sytuacją na parkiecie) zagrażające zdrowiu lub bezpieczeństwu uczestników NLF skutkują natychmiastowym wydaleniem z rozgrywek drużyny, której zawodnik dopuścił się takiego zachowania. Decyzja ta jest nieodwołalna, a drużynę usuniętą z rozgrywek zastąpi zespół rezerwowy.
13.2. Osoba, która spowoduje zniszczenia w miejscu prowadzenia rozgrywek, zobowiązana jest do pokrycia kosztów ich naprawy. W przypadku, gdy zniszczenia te nie wynikają bezpośrednio z gry, osoba ta otrzymuje zakaz uczestnictwa w rozgrywkach do końca sezonu, z możliwością przedłużenia zakazu na sezon kolejny.
13.3. Podczas rozgrywek NLF zabrania się wnoszenia oraz spożywania na hali sportowej napojów alkoholowych. Drużyna, której zawodnik wniesie na teren hali sportowej napój alkoholowy lub będzie go spożywał, zostanie ukarana walkowerem.
13.4. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania i odpowiedzialności za naruszenie zasad.
13.5. Drużyny odpowiadają za zachowanie swoich kibiców i na wniosek organizatora zobowiązani są do interweniowania w razie wszystkich zachowań uznanych powszechnie za nieobyczajne, agresywne, wulgarne, niezgodne z prawem oraz sprzeczne z ideą NLF.
13.6. W przypadku wystąpienia sytuacji opisanej w pkt 13.5 i braku reakcji ze strony kibiców lub biernej postawy drużyny wobec zaistniałych negatywnych wydarzeń organizator ma prawo nałożyć na drużynę karę w postaci odjęcia punktów, walkowera lub wykluczenia z rozgrywek.
13.7. Organizator zastrzega sobie możliwość nałożenia kary (od meczu pauzy aż po wykluczenie z rozgrywek) na zawodnika lub całą drużynę za działanie wbrew idei Niedzielnej Ligi Futsalu, co oznacza m.in. nieposzanowanie zasad fair-play, braku szacunku do organizatorów i innych uczestników rozgrywek, a także prób zdobywania punktów w sposób niezgodny z duchem rywalizacji sportowej.
 
14. Preferencje dotyczące godzin rozgrywania spotkań.
14.1. Drużyna ma prawo zgłosić do organizatora prośbę o rozgrywanie spotkań o konkretnej godzinie.
14.2. Prośby o rozgrywanie spotkań o konkretnej godzinie można zgłaszać do organizatora przed rozpoczęciem sezonu do chwili przygotowania terminarza na dany sezon.
14.3. Od dnia przygotowania terminarza do 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem sezonu drużyny mają prawo dokonywać zamian godzin gry w ramach indywidualnych ustaleń. Ustalenia te do 7 dni kalendarzowych od rozpoczęcia sezonu należy przekazać organizatorom. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nie uznania ustaleń.
14.4. W przypadku, gdy termin pomiędzy przygotowaniem terminarza a rozpoczęciem sezonu jest krótszy, niż 7 dni kalendarzowych, drużyny nie mają prawa dokonywać zamian godzin gry w ramach indywidualnych ustaleń.
14.5. W przypadku, gdy drużyna zgłasza prośbę o rozgrywanie spotkań o konkretnej godzinie, a godzina ta jest już zajęta przez inną drużynę, organizator wskazuje najbliższą wolną godzinę.
14.6. Próśb dotyczących chęci rozgrywania spotkań o konkretnej godzinie nie trzeba uzasadniać.
14.7. Na wniosek organizator wysyła do drużyny informację o zajętych przez inne drużyny godzinach.
 
15. Ubezpieczenie i informacje dodatkowe.
15.1. Zawodnik zrzeka się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od Organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z udziałem w rozgrywkach. Zawodnik zobowiązuje się wobec Organizatora, nie występować z żadnymi roszczeniami, które mogą wyniknąć w związku z jego udziałem w rozgrywkach.
15.2. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia zdrowotnego oraz od odpowiedzialności cywilnej. Wskazane jest ubezpieczenie się we własnym zakresie.
15.3. Każdy zawodnik biorący udział w danym spotkaniu uznawany jest za współorganizatora tego spotkania ligowego. Wspólnie z pozostałymi uczestnikami danego spotkania odpowiada za jego porządek i przebieg.
15.4. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na trybunach lub w szatniach.
15.5. Organizator zapewnia podczas trwania rozgrywek podstawowe opatrunki medyczne, w tym suchy lód.
15.6. Dyżurujący jest w posiadaniu zapasowej piłki halowej na wypadek utraty lub zniszczenia piłki, którą rozgrywane są spotkania.
15.7. Uprasza się o zachowanie porządku na trybunach oraz w szatniach.
15.8. Poprzez udział w NLF zawodnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku, głosu i wypowiedzi utrwalonych w ramach wszelkich materiałów (w tym w szczególności zdjęciowych, audiowizualnych, drukowanych i innych) zrealizowanych przez Organizatora lub osoby trzecie w ramach imprezy, w całości i we fragmentach, zarówno samodzielnie, jak i wraz z innymi dziełami i fragmentami, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych dla celów promocyjnych, reklamowych i informacyjnych Organizatora we wszelkich znanych formach i w środkach masowego przekazu, w tym w szczególności w zakresie:
A. utrwalania i zwielokrotniania w nieograniczonej ilości egzemplarzy wszelkimi technikami i na wszelkich nośnikach
B. obrazu i dźwięku, w tym wprowadzania do pamięci komputera i sieci teleinformatycznych;
C. wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu egzemplarzy, na których materiały utrwalono;
D. rozpowszechniania w inny sposób, aniżeli określono powyżej, w tym: 
- nadawania i reemitowania; 
- wyświetlania; 
- publicznego odtwarzania; 
- publicznego wykonywania; 
- publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym udostępniania w sieciach teleinformatycznych, a w szczególności w Internecie i w ramach innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe, a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń oraz we wszelkich mediach i serwisach społecznościowych takich jak Facebook, Twitter, Instagram, YouTube itp. W powyższym zakresie Organizatorowi przysługuje prawo udzielania dalszych upoważnień oraz licencji na rzecz osób trzecich.
15.9. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych konsultacji ważnych decyzji dot. NLF z kapitanami drużyn NLF. Zebrane w ten sposób opinie nie są dla organizatora wiążące, ale w przypadku, gdy wypowie się co najmniej 2/3 kapitanów drużyn i uzyskane zostanie co najmniej 2/3 głosów za daną decyzją stanowią dla organizatora najważniejszą przesłankę w podejmowanej decyzji. Organizator samodzielnie podejmuje decyzje o tym, czy prosić o opinię kapitanów drużyn NLF.
15.10. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. O treści zmian Regulaminu każdy zawodnik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Organizatora na stronie www.niedzielnaligafutsalu.pl wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie www.niedzielnaligafutsalu.pl przez okres co najmniej 7 kolejnych dni kalendarzowych. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
15.11. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
15.12. Aktualności dotyczące NLF można znaleźć na stronie www.niedzielnaligafutsalu.pl lub na stronie www.facebook.com/NiedzielnaLigaFutsalu
 
16. Klauzula informacyjna RODO.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) informujemy, iż:
16.1. Administrator danych osobowych - art. 13 ust. 1 lit. a) RODO
Administratorem danych osobowych uczestników rozgrywek jest Stowarzyszenie „Cała Naprzód” z siedzibą w Gliwicach (zwana dalej „Administratorem” lub „Stowarzyszeniem”), adres: ul. Zwycięstwa 1/1, 44‑100 Gliwice, e-mail: kontakt@calanaprzod.org
16.2. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania - art. 13 ust. 1 lit. c) RODO
Dane osobowe zawodników będą przetwarzane w celach: 
A. zawarcia i wykonania umowy związanej z uczestnictwem w Niedzielnej Lidze Futsalu – na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; 
B. w razie wyrażenia dodatkowych zgód – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO w zakresie i w celach wskazanych w treści zgód;
C. w przypadku ewentualnych sporów dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony praw Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, co stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona praw Administratora.
16.3. Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych - art. 13 ust. 1 lit. e) RODO
Dane osobowe zawodników mogą zostać ujawnione: 
A. pracownikom i współpracownikom Stowarzyszenia posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem obowiązków,
B. dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla Stowarzyszenia (w szczególności dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych – w tym systemu zapisów, dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu usług pocztowych),
C. podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
16.4. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej - art. 13 ust. 1 lit. f) RODO
Stowarzyszenie nie przekazuje danych osobowych uczestników do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein) i organizacji międzynarodowych.
16.5. Okres, przez który dane osobowe będą przetwarzane - art. 13 ust. 2 lit. a) RODO
Dane osobowe zawodników przetwarzane będą przez okres obowiązywania umowy związanej z uczestnictwem w Niedzielnej Lidze Futsalu oraz po zakończeniu umowy do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej umowy. W przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, dane będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia.
16.6. Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane - art. 13 ust. 2 lit. b) i c)  RODO
Zawodnikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawie do przenoszenia danych. W przypadku wyrażenia zgody jest możliwość wycofania zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
16.7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - art. 13 ust. 2 lit. d)  RODO
Zawodnicy mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
16.8. Obowiązek podania danych - art. 13 ust. 2 lit. e)  RODO
Podanie przez zawodników danych osobowych w związku z umową uczestnictwa w Niedzielnej Lidze Futsalu jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia umowy. Podanie przez uczestników danych osobowych w związku z wyrażeniem dodatkowych zgód jest dobrowolne i nie jest niezbędne dla uczestnictwa w Niedzielnej Lidze Futsalu.
16.9. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji - art. 13 ust. 2 lit. f)  RODO
Zawodnicy nie będą podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Dane osobowe zawodników nie będą również wykorzystywane do profilowania.