NAJWIĘKSZA CHARYTATYWNA LIGA FUTSALU W POLSCE

Puchar NLF - informacje 15.06.2020
Poniżej przestawiamy Wam komplet informacji nt. Pucharu NLF, który zacznie się w najbliższą niedzielę. Do gry zgłosiło się 15 naszych drużyn, więc spoza rozgrywek dobraliśmy już tylko jedną, żeby zyskać okrągłą 16stkę i więcej minut na parkiecie dla Was.
 
Żeby nie powtarzać informacji z regulaminu NLF, zasady gry umieściliśmy w aneksie do tego regulaminu. Oznacza to, że gramy na tych samych zasadach co w trakcie sezonu, zmienił się tylko czas gry na 30 minut.
 
Prosimy o stosowanie się do obowiązujących obostrzeń - przede wszystkim pierwszą rzeczą po przyjściu na halę powinno być podejście do stolika sędziowskiego i podpisanie oświadczenia o stanie zdrowia, klauzuli RODO i zostawienie na liście swojego numeru telefonu - robi to każda osoba biorąca udział w wydarzeniu, w każdym dniu.
 
Jeśli przychodzicie na mecz przed czasem, prosimy o zaczekanie na zewnątrz obiektu. W trakcie pierwszych 3 godzin na obiekcie są tylko zawodnicy grupy A, w trakcie kolejnych 3 - grupy B i dalej, analogicznie. Tym razem prosimy o nie zabieranie ze sobą osób trzecich. Jeśli zdarzy się jakiś wyjątek i na hali pojawi się osoba trzecia, również wpisuje się na listę jako uczestnik wydarzenia.
 
Pozostałe obostrzenia znajdziecie poniżej. Po zapoznaniu się z wszystkimi informacjami na samym dole znajdziecie terminarz rozgrywek :) Zdajemy sobie sprawę, że nie jest idealnie, jednak próbowaliśmy utrzymać równowagę między zachowaniem bezpieczeństwa, a tym, żebyście mogli jak najwięcej czasu spędzić na parkiecie. Do zobaczenia w niedzielę!

Aneks nr 1 z dn. 15.06.2020 do Regulaminu rozgrywek Niedzielnej Ligi Futsalu na sezon 2019/2020 z dn. 20.08.2019 (na okoliczność rozegrania pucharu NLF)
 
17. System gry - Puchar NLF.
17.1. W Pucharze NLF zagra 16 drużyn podzielonych na 4 grupy po 4 drużyny.
17.2. Mecze grupowe trwają 30 minut (2 x 15 minut).
17.3. Pierwszego dnia odbędą się spotkania trzech grup (A, B, C) systemem każdy z każdym. Drugiego dnia odbędą się spotkania ostatniej grupy (D) systemem każdy z każdym oraz faza pucharowa.
17.4. Mecze fazy pucharowej trwają 30 minut (2 x 15 minut) - 1/4, 1/2, mecz o 3 miejsce, finał.
14.5. Nagrodzona pucharem zostanie jedynie drużyna będąca zwycięzcą Pucharu NLF.
 
18. Obostrzenia - Puchar NLF.
18.1. Przed rozpoczęciem gry każdy z zawodników jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o stanie zdrowia, klauzuli RODO oraz pozostawienia swojego imienia i nazwiska, a także numeru telefonu. Zawodnicy rozgrywający spotkania podczas obu dni turnieju są zobowiązani do powtórzenia procedury podczas drugiego dnia.
18.2. Spotkania odbywają się bez obecności kibiców i osób trzecich.
18.3. Z użytkowania wyłączone są szatnie, toalety, prysznice i trybuny. Zawodnicy zobowiązani się do przyjścia na halę w stroju sportowym.
18.4. Z użytkowania wyłączone są narzutki (znaczniki). Zaleca się zabranie przez drużyny drugiego kompletu koszulek (w innym kolorze).
18.5. Zawodnicy powinni mieć własną podpisaną wodę mineralną lub wodę w wyróżniającej się wielorazowej butelce/bidonie.
18.6. Między każdą z grup będzie 10-minutowa przerwa, w trakcie której najpierw jedna grupa opuszcza obiekt, a druga wchodzi na obiekt. Zawodnicy zobowiązani są do przychodzenia na halę o czasie (nie przed czasem) i nie pozostawania na hali po rozegraniu wszystkich swoich meczy.
18.7. Zawodnicy oczekujący na mecz zachowują między sobą 2-metrową odległość - jeśli nie ma możliwości zachowania tej odległości należy zasłonić nos i usta (maseczka, chusta, komin).
 
 
Załącznik nr 1. Wzór oświadczenia o stanie zdrowia.
 

Gliwice, dn. 21.06.2020 /
Gliwice, dn. 28.06.2020

 

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA

 
Oświadczam, że zapoznałem się z procedurami przestrzegania zasad bezpieczeństwa epidemicznego obowiązującymi podczas Pucharu NLF rozgrywanego 21.06.2020 / 28.06.2020 i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
 
Oświadczam, że nie będę wnosił żadnych roszczeń w stosunku do Fundacji Dobra Akcja w razie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na terenie wydarzenia.
 
Jednocześnie oświadczam, że:
- według mojej wiedzy jestem zdrowy/a i nie posiadam żadnych objawów zakażenia koronawirusem,
-  nie przebywam na kwarantannie oraz nie miałem/a, kontaktu z osobą zarażoną koronawirusem,
-  biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za stan mojego zdrowia.
 
W przypadku gdy zostanę objęty/a kwarantanną lub innymi obostrzeniami związanymi z epidemią koronawirusa zobowiązuję się do natychmiastowego poinformowania o tym organizatora i nie brania udziału w wydarzeniu. Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za niewykonanie tego obowiązku, w szczególności za wynikłe wskutek niewykonania moich zobowiązań szkody poniesione przez organizatora i osoby trzecie.
 
 
 
Załącznik nr 2. Klauzula RODO.

Gliwice, dn. 21.06.2020 /
Gliwice, dn. 28.06.2020

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO.

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) informujemy, iż:
1. Administrator danych osobowych - art. 13 ust. 1 lit. a) RODO
Administratorem danych osobowych uczestników biegu jest Fundacja Dobra Akcja z siedzibą w Gliwicach (zwana dalej „Administratorem” lub „Fundacją”), adres: ul. Zwycięstwa 1/1, 44‑100 Gliwice, e-mail: o.gerszynski@gmail.com
2.  Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania - art. 13 ust. 1 lit. c) RODO
Dane osobowe zawodników będą przetwarzane w celach:
A. zawarcia i wykonania umowy związanej z uczestnictwem w Pucharze Niedzielnej Lidze Futsalu – na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
B. w razie wyrażenia dodatkowych zgód – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO w zakresie i w celach wskazanych w treści zgód;
C. w przypadku ewentualnych sporów dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony praw Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, co stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona praw Administratora.
3.  Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych - art. 13 ust. 1 lit. e) RODO
Dane osobowe zawodników mogą zostać ujawnione:
A. pracownikom i współpracownikom Fundacji posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem obowiązków,
B. dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla Fundacji (w szczególności dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych – w tym systemu zapisów, dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu usług pocztowych),
C. podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w tym Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu.
4.  Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej - art. 13 ust. 1 lit. f) RODO
Fundacja nie przekazuje danych osobowych uczestników do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein) i organizacji międzynarodowych.
5.  Okres, przez który dane osobowe będą przetwarzane - art. 13 ust. 2 lit. a) RODO
Dane osobowe zawodników przetwarzane będą przez okres obowiązywania umowy związanej z uczestnictwem w Niedzielnej Lidze Futsalu oraz po zakończeniu umowy do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej umowy. W przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, dane będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia.
6.  Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane - art. 13 ust. 2 lit. b) i c) RODO
Zawodnikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawie do przenoszenia danych. W przypadku wyrażenia zgody jest możliwość wycofania zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
7.  Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - art. 13 ust. 2 lit. d) RODO
Zawodnicy mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8.  Obowiązek podania danych - art. 13 ust. 2 lit. e) RODO
Podanie przez zawodników danych osobowych w związku z umową uczestnictwa w Pucharze Niedzielnej Lidze Futsalu jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia umowy. Podanie przez uczestników danych osobowych w związku z wyrażeniem dodatkowych zgód jest dobrowolne i nie jest niezbędne dla uczestnictwa w Pucharze Niedzielnej Lidze Futsalu.
9. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji - art. 13 ust. 2 lit. f) RODO
Zawodnicy nie będą podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Dane osobowe zawodników nie będą również wykorzystywane do profilowania.
 

Załącznik 4. Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych i oświadczenia o stanie zdrowia.
 
 

Gliwice, dn. 21.06.2020 /
Gliwice, dn. 28.06.2020

Ja, niżej podpisany, zapoznałem się z Aneksem nr 1 z dn. 15.06.2020 do Regulaminu rozgrywek Niedzielnej Ligi Futsalu na sezon 2019/2020 z dn. 20.08.2019 (na okoliczność rozegrania pucharu NLF), zapoznałem się z klauzulą RODO oraz składam oświadczenie o stanie zdrowia.
 

WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

 

Lp. Imię i nazwisko Numer telefonu Drużyna Czytelny podpis
1.        
2.        
3.        
4.        
       

 
Załącznik 5. Harmonogram Pucharu NLF.
 

21.06.2020
         
GRUPA A
Godz. Mecz Wynik
08:00 Dzierżążynia I Gliwice : AMPLIO Młode Wilczki  
08:30 Cała Naprzód ecoclean.pl : Dzierżążynia II Gliwice  
09:00 AMPLIO Młode Wilczki : Dzierżążynia II Gliwice  
09:30 Cała Naprzód ecoclean.pl : AMPLIO Młode Wilczki  
10:00 Dzierżążynia I Gliwice : Cała Naprzód ecoclean.pl  
10:30 Dzierżążynia II Gliwice : Dzierżążynia I Gliwice  
         
10 minut pauzy (zmiana grup na obiekcie)
         
GRUPA B
Godz. Mecz Wynik
11:10 MIG Piast Gliwice : Zbieranina  
11:40 Stanley Black & Decker : Team Kovalsky  
12:10 Zbieranina : Team Kovalsky  
12:40 Stanley Black & Decker : Zbieranina  
13:10 MIG Piast Gliwice : Stanley Black & Decker  
13:40 Team Kovalsky : MIG Piast Gliwice  
         
10 minut pauzy (zmiana grup na obiekcie)
         
GRUPA C
Godz. Mecz Wynik
14:20 Fasberg Gliwice : UKS Milenium Gliwice  
14:50 Szakale PerfectAuto24 : MŚiW  
15:20 UKS Milenium Gliwice : MŚiW  
15:50 Szakale PerfectAuto24 : UKS Milenium Gliwice  
16:20 Fasberg Gliwice : Szakale PerfectAuto24  
16:50 MŚiW : Fasberg Gliwice  
         
         
28.06.2020
         
GRUPA D
Godz. Mecz Wynik
     
09:00 Pryzmat Zabrze : FRS Jubilo  
09:30 Futsal Team Gliwice : Kłodnica Gliwice  
10:00 FRS Jubilo : Kłodnica Gliwice  
10:30 Futsal Team Gliwice : FRS Jubilo  
11:00 Pryzmat Zabrze : Futsal Team Gliwice  
11:30 Kłodnica Gliwice : Pryzmat Zabrze  
         
10 minut pauzy (zmiana osób na obiekcie)  
         
12:10 AI : CII (1)
12:40 BI : DII (2)
13:10 CI : AII (3)
13:40 DI : BII (4)
14:10 W(1) : W(2) (5)
14:40 W(3) : W(4) (6)
15:10 P(5) : P(6)  
15:40 W(5) : W(6)  
Aktualności wróć do listy